top of page

Nyemission 2024 – Villkor och anvisningar

10 min läsning

Feb 28

VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 

FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER 


De som på avstämningsdagen den 1 mars 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för COT - Clean Oil Technology ABs räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sådana aktieägare i COT - Clean Oil Technology AB erhåller en (1) teckningsrätt för var på avstämningsdagen innehavd aktie i Bolaget. Tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas. 


Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 10 000 000, från 62 151 745 till 72 151 745. Utspädningen från emissionen av aktier i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 13,86 procent baserat på antal aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. 


TECKNINGSKURS 


Teckningskursen för Företrädesemissionen är 0,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 


AVSTÄMNINGSDAG 


Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen infaller den 1 mars 2024. Sista dag för handel med COT - Clean Oil Technology ABs aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 februari 2024. Aktierna i COT - Clean Oil Technology AB handlas således exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 29 februari 2024. 


TECKNINGSPERIOD 

Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under perioden från och med den 5 mars 2024 till och med den 19 mars 2024. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 19 mars 2024. 


EMISSIONSREDOVISNING 


Direktregistrerade aktieägare 


Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 1 mars 2024 är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat information om antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. 


Förvaltarregistrerade aktieägare 


Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 


Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner 


Tilldelning av teckningsrätter och emission av BTAs och aktier till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Belarus, Ryssland, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det lämnas inget erbjudande av värdepapper i Bolaget till allmänheten i USA, Storbritannien eller till någon medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) förutom Sverige. I Storbritannien och medlemsstater inom EES förutom Sverige får Erbjudandet av aktier endast lämnas i enlighet med undantag från Prospektförordningen 


HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER OCH BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA) 


Teckningsrätterna och BTA kommer inte att vara föremål för organiserad handel, dock så är de fritt överlåtbara. 


TECKNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 


Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 5 mars 2024 till och med den 19 mars 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter utan särskild avisering från Euroclear Sweden att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto. 


Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige 


Direktregistrerade aktieägares teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning vilken ska vara Aktieinvest FK AB (“Aktieinvest”) tillhanda senast den 19 mars 2024 klockan 17.00 (CET), genom ett av följande alternativ: 


Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi 


Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga erhållna teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin eller i belopp att betala. 


Anmälningssedel (I) – teckning med stöd av teckningsrätter 


Om teckningsrätter har blivit förvärvade eller avyttrade eller om, av någon annan anledning, antalet teckningsrätter som nyttjas för teckning avser annat antal än de teckningsrätterna som är specificerade i emissionsredovisningen från Euroclear Sweden, ska anmälningssedel (I) för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter användas för att teckna aktier. Notera att betalning för tecknade aktier ska ske enligt instruktionerna på anmälningssedeln samtidigt som anmälningssedeln lämnas till Aktieinvest. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden inte användas. 


Anmälningssedel (I) kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se


Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 19 mars 2024 klockan 17.00 (CET). 


Aktieinvest FK AB 

Emittentservice 

Box 7785 

103 96 Stockholm 

Telefon: +46 8 5065 1795 

E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel) 


Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den sist inkomna anmälningssedeln. 


Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. 


Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna aktier med stöd av teckningsrätter 


Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och inte heller är föremål för restriktioner ovan under rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet enligt nedanstående instruktioner: 


Kontoinnehavare: Aktieinvest FK AB 


IBAN: SE6630000000015102406256 

BIC: NDEASESS 

Bank: Nordea Bank Abp, filial i Sverige 

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och OCR referens från emissionsredovisningen anges. Betalningen ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 19 mars 2024. 


Om teckning avser annat antal aktier än det som framgår av emissionsredovisningen ska i stället en anmälningssedel (I) användas. Anmälningssedlar kan beställas genom att kontakta Aktieinvest under kontorstider på telefonnummer +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se. Anmälningssedel och betalning ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 19 mars 2024 kl. 17:00 (CET). 


Förvaltarregistrerade aktieägare 


Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från sina respektive förvaltare. 


BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA) 


Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear Sweden att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens VP-konto. Aktier kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att registreringen av Företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Aktier förväntas registreras hos Bolagsverket omkring vecka 15, 2024. Därefter kommer BTA bokas om till aktier. Leverans av nya aktier väntas ske omkring vecka 16, 2024. Någon VP-avi utsänds inte från Euroclear Sweden i samband med denna ombokning. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 


TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 


Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter dvs. teckning utan företrädesrätt 


Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 5 mars 2024 till och med den 19 mars 2024 klockan 17.00 (CET). 


Direktregistrerade aktieägare och övriga 


Intresseanmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedel (II). Sådan anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller dess webbplats https://www.aktieinvest.se/emission/cot2024, eller från Bolagets hemsida, www.cot.se. Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 19 mars 2024 klockan 17.00 (CET). 


Aktieinvest FK AB 

Emittentservice 

Box 7785 

103 96 Stockholm 

Telefon: +46 8 5065 1795 

E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel) 


Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende eller teckning kan komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. Vid teckning utan stöd av teckningsrätter av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 EUR ska vidimerad id-handling och KYC-blankett bifogas. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln. 


Teckning kan även ske elektroniskt med Bank-ID eller nordiskt eID. Gå in på https://www.aktieinvest.se/emission/cot2024, och följ instruktionerna. 


Förvaltarregistrerade aktieägare 


Depåkunder och förvaltare som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även hanterar besked om tilldelning och andra frågor. 


Tilldelningsprinciper 


För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier. Sådan tilldelning ska ske i följande ordning: 

  1. Till aktieägare som tecknat aktier med företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med företrädesrätt. 

  2. Till Sandberg Development AB. Sandberg Development AB har tecknat en garantiutfästelse om att teckna de aktier som inte tecknats av befintliga aktieägare med stöd av företrädesrätten. 


Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter 


Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 21 mars 2024. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De tecknade och tilldelade aktierna ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 


RÄTT TILL UTDELNING 


Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelningen ombesörjs av Euroclear Sweden eller, för förvaltarregistrerade innehav, enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 


HANDEL MED NYA AKTIER 


Aktierna i COT - Clean Oil Technology är i dagsläget inte föremål för handel. Alla aktier är dock fritt överlåtbara. 


OÅTERKALLELIG TECKNING 


Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av aktier. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln. 


OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN 


Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 21 mars 2024. 


VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING 


Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i COT - Clean Oil Technology AB. Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal. 


INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 


Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning det krävs för att administrera Företrädesemissionen. Även personuppgifter som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas av COT - Clean Oil Technology AB. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet ”Adresser”. 


INFORMATION OM LEI- OCH NID-NUMMER 


Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (”MiFID II”) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (”LEI”) och fysiska personer ta reda på sitt National ID Number (”NID”) för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID som behövs, samt att Aktieinvest kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på www.gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID vara någon annan typ av nummer. Läs mer om NID på www.aktieinvest.se/NID/. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter. 


Övrig information 


Aktieinvest agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Aktieinvest är emissionsinstitut innebär inte att Aktieinvest betraktar den som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Aktieinvest inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckningen. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta memorandum reviderats eller granskats av Bolagets revisor. 


SÅ HÄR GÖR DU

 

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter 


1. Du tilldelas teckningsrätter 

2. Så här utnyttjar du teckningsrätter 

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare? 

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 


Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare. 

 

1 Notera att särskilda regler gäller aktieägare bosatta i USA och vissa andra jurisdiktioner. Se ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.  


Ladda ner Nyemission 2024 – Villkor och anvisningar som PDF här:


Nyemission-2024-Vilkor-och-anvisningar
.pdf
Ladda ner PDF • 209KB

bottom of page