top of page

Kommuniké Årsstämma 2023

1 min läsning

Jun 13, 2023

Kommuniké från Årsstämma COT – Clean Oil Technology AB, 12 juni 2023 


Till stämmans ordförande valdes Jan-Eric Bergström. 


Kallelsen till bolagsstämman godkändes. 


 Bolagsstämman beslutade:

 

  • Omval av styrelseledamöterna Claes Warnander, Svante Kinell, Alf Almqvist, Carina Heilborn samt Jan-Eric Bergström och nyval av Tom Söberg. Som styrelseordförande valdes Jan-Eric Bergström. 

  • Utse Anderson & Co i Växjö AB med Markus Andersson som huvudansvarig revisor. 

  • Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för bolagets tre största aktieägare. 

  • Bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, eller innebär utgivande av högst 12 000 000 aktier i bolaget. 


För övrig väsentlig information om verksamheten refereras till bolagets hemsida cot.se under Nyheter. 


 Ljungby 2023-06-12 


Ladda ner Kommuniké Årsstämma 2023 som PDF här:


Kommunike-Arsstamma-2023
.pdf
Ladda ner PDF • 172KB

bottom of page