top of page

Kallelse till Extra Bolagsstämma 23 februari 2024

3 min läsning

Jan 31

Kallelse till Extra Bolagsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ) 


Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598–5362 (“Bolaget”) kallas härmed till Extra Bolagsstämma fredagen den 23 februari 2024, kl. 11.00 på Bolagets kontor, Långgatan 8, Ljungby. 


A. Rätt att delta på den Extra Bolagsstämman 


Aktieägare som önskar delta vid den Extra Bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 februari 2024, dels senast den 19 februari 2024, anmäla sitt deltagande skriftligen till Bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se


Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid den Extra Bolagsstämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid, innan den Extra Bolagsstämman, insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. 


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid den Extra Bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts senast fyra bankdagar före den Extra Bolagsstämman kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. 


B. Ärenden på Extra Bolagsstämman 


Förslag till dagordning 

  1. Stämman öppnas 

  2. Val av ordförande vid stämman 

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

  4. Val av en eller två personer att justera protokollet 

  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

  6. Godkännande av dagordning 

  7. Styrelsens förslag till nyemission 

  8. Stämmans avslutande 


C. Förslag till beslut m.m. 


Punkt 7. Styrelsens förslag till nyemission 


Nyemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 10 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 


(1) Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen ska vara den 1 mars 2024. 


(2) De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger (pro-rata). 


(3) För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier. Sådan tilldelning ska ske i följande ordning: 


a. Till aktieägare som tecknat aktier med företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med företrädesrätt. 


b. Till Sandberg Development AB. Sandberg Development AB har tecknat en garantiutfästelse om att teckna de aktier som inte tecknats av befintliga aktieägare med stöd av företrädesrätten. 


(4) För varje tecknad aktie ska erläggas 0,60 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens bedömda marknadsvärde. 


(5) Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 


(6) Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom undertecknande av separat teckningslista inom tre veckor från dagen för emissions-beslutet. Teckningslista kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckning. 


(7) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 


(8) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken. 


(9) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 


D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster 

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolaget adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se senast två veckor före den Extra Bolagstämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. 


Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den Extra Bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. 


Ljungby i januari 2024 

COT-Clean Oil Technology AB (publ) Ladda ner Kallelse till Extra Bolagsstämma 23 februari 2024 som PDF här:


Kallelse-extra-stamma-2024-COT
.pdf
Ladda ner PDF • 158KB

bottom of page