top of page

Kommuniké från Extra Bolagsstämma februari 2024

2 min läsning

Feb 27

Kommuniké från Extra Bolagsstämma i COT–Clean Oil Technology AB, 2024-02-23 


Till stämmans ordförande valdes Jan-Eric Bergström. 


Kallelsen till bolagsstämman godkändes. 


Bolagsstämman beslutade: 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av högst 10 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 


 1. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen ska vara den 1 mars 2024. 

 2. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger (pro-rata). 

 3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier. Sådan tilldelning ska ske i följande ordning: 

  1. Till aktieägare som tecknat aktier med företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med företrädesrätt. 

  2. Till Sandberg Development AB. Sandberg Development AB har tecknat en garantiutfästelse om att teckna de aktier som inte tecknats av befintliga aktieägare med stöd av företrädesrätten. 

 4. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,60 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens bedömda marknadsvärde. 

 5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

 6. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom undertecknande av separat teckningslista inom tre veckor från dagen för emissions-beslutet. Teckningslista kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckning. 

 7. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

 8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken. 

 9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.


Besluten var enhälliga. 


Ljungby 2024-02-23 


Ladda ner Kommuniké från Extra Bolagsstämma februari 2024 som PDF här:


Kommunike-fran-Extra-Bolagsstamma-23-februari
.pdf
Ladda ner PDF • 88KB

bottom of page