top of page

Kommuniké Årsstämma 2022

1 min läsning

Jun 8, 2022

Kommuniké från Årsstämma COT – Clean Oil Technology AB, 31 maj 2022


Till stämmans ordförande valdes Jan-Eric Bergström.


Kallelsen till bolagsstämman godkändes.


Bolagsstämman beslutade:


  • Omval av styrelseledamöterna Claes Warnander, Kjell ac Bergström, Svante Kinell, Alf Almqvist, Carina Heilborn samt Jan-Eric Bergström, som också valdes till ordförande för styrelsen.

  • Utse Anderson & Co i Växjö AB med Markus Andersson som huvudansvarig revisor.

  • Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för bolagets tre största aktieägare.

  • Ändra bolagets säte till Ljungby, Småland

  • Minska Bolagets aktiekapital med 6 822 760,81 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning och minskningen ska ske utan indragning av aktier.

  • Bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, eller innebär utgivande av högst 14 000 000 aktier i bolaget.


För övrig väsentlig information om verksamheten refereras till bolagets

hemsida cot.se under Nyheter.


Besluten var enhälliga


Göteborg 2022-05-31


Ladda ner Kommuniké Årsstämma 2022 som PDF här:


Kommunike-Arsstamma-2022
.pdf
Ladda ner PDF • 23KB

bottom of page