top of page

Kallelse till Årsstämma 2024

3 min läsning

Apr 4

Kallelse till Årsstämma 2024 i COT-Clean Oil Technology AB (publ)


Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598–5362 (“Bolaget”) kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 7 maj, 2024 kl. 12.00 på Bolagets kontor, Långgatan 8, Ljungby.


A. Rätt att delta på Årsstämman


Aktieägare som önskar delta vid Årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2024, dels senast den 2 maj 2024, anmäla sitt deltagande skriftligen till Bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se.


Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid, innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts senast fyra bankdagar före stämman kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.


B. Ärenden på Årsstämman


Förslag till dagordning


 1. Stämman öppnas

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av en eller två personer att justera protokollet

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordning

 7. VD:s redogörelse för verksamhetsåret 2023 samt utsikter för 2024

 8. Framläggande av Årsredovisning 2023 och revisionsberättelsen

 9. Beslut om:

  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning

  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

 11. Val av styrelse och av revisor

 12. Val av valberedning

 13. Stämmans avslutande


C. Förslag till beslut m.m.


Punkt 10 och 11. Val till styrelsen och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.


Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex ledamöter, styrelsens ordförande inräknad. Valberedningen föreslår omval av Claes Warnander, Alf Almqvist, Svante Kinell, samt Jan-Eric Bergström och nyval av Lina Olsen Boreson och Kajsa Mildén. Som styrelseordförande föreslås Jan-Eric Bergström. Ingen styrelsesuppleant föreslås. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp. Valberedningen föreslår omval av Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB med Markus Andersson som huvudansvarig, som bolagets revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.


D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster


Redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.


Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.


Bolagets Årsredovisning för verksamhetsåret 2023 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.cot.se, från och med den 4 april 2024.


Ljungby i april 2024

COT-Clean Oil Technology AB (publ)


Ladda ner Kallelse till Årsstämma 2024 som PDF här:


COT-Kallelse-arsstamma-2024
.pdf
Ladda ner PDF • 203KBbottom of page