top of page

Kallelse till Årsstämma 2023

3 min läsning

May 10, 2023

Kallelse till Årsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ) 


Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598–5362 (“Bolaget”) kallas härmed till Årsstämma måndag den 12 juni, 2023 kl. 13.00 på Bolagets kontor, Långgatan 8, Ljungby. 


A. Rätt att delta på Årsstämman 


Aktieägare som önskar delta vid Årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 juni 2023, dels senast den 5 juni 2023, anmäla sitt deltagande skriftligen till Bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se


Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid, innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. 


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts senast fyra bankdagar före stämman kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. 


B. Ärenden på Årsstämman 


Förslag till dagordning 


 1. Stämman öppnas 

 2. Val av ordförande vid stämman 

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 4. Val av en eller två personer att justera protokollet 

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

 6. Godkännande av dagordning 

 7. VD:s redogörelse för verksamhetsåret 2022 samt utsikter för 2023 

 8. Framläggande av Årsredovisning 2022 och revisionsberättelsen

  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen 

  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 

 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn 

 10. Val av styrelse och av revisor

 11. Val av valberedning

 12. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner 

 13. Stämmans avslutande 


C. Förslag till beslut m.m. 


Punkt 9 och 10. Val till styrelsen och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisor. 


Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex ledamöter, styrelsens ordförande inräknad. Valberedningen föreslår omval av Claes Warnander, Alf Almqvist, Svante Kinell, Carina Heilborn samt Jan-Eric Bergström och nyval av Tom Söberg. Som styrelseordförande föreslås Jan-Eric Bergström. Ingen styrelsesuppleant föreslås. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och till övriga ledamöter med ett halvt prisbasbelopp. 

Valberedningen föreslår omval av Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB med Marcus Andersson som huvudansvarig, som bolagets revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning. 


Punkt 12. Förslag till bemyndigade för styrelsen att besluta om nyemissioner 


Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, eller innebär utgivande av högst 12 000 000 aktier i Bolaget. Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda, dock lägst SEK 0,80 per aktie. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 


D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster 


Fullständiga förslag till ovanstående beslut, redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolaget adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. 


Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. 


Bolagets Årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.cot.se, från och med den 12 maj 2023. 


Ljungby i Maj 2023 

COT-Clean Oil Technology AB (publ) 


Ladda ner Kallelse till Årsstämma 2023 som PDF här.


Kallelse-arsstamma-2023-COT-Clean-Oil-Technology-AB
.pdf
Ladda ner PDF • 204KB

bottom of page