top of page

Kallelse till Årsstämma 2022

4 min läsning

May 2, 2022

Kallelse till Årsstämma i COT-Clean Oil Technology


Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598–5362 (“Bolaget”) kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 31 maj, 2022 kl. 13.00 i Lindholmen Conference Center, Lokal Kelvin, Lindholmspiren 5, Göteborg.


A. Rätt att delta på Årsstämman


Aktieägare som önskar delta vid Årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2022, dels senast 24 maj 2022, anmäla sitt deltagande skriftligen till Bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Box 115, 341 22 Ljungby, alternativt e- post: info@cot.se.


Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.


Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid, innan stämman dock ej senare än 24 maj, 2022 insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 20 maj 2022 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.


B. Ärenden på Årsstämman


Förslag till dagordning


 1. Stämman öppnas

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av en eller två personer att justera protokollet

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordning

 7. VD:s redogörelse för verksamhetsåret 2021 samt utsikter för 2022

 8. Framläggande av Årsredovisning 2021 och revisionsberättelsen

  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning

  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

 10. Val av styrelse och av revisor

 11. Val av valberedning

 12. Förslag till ändring av Bolagsordningen

 13. Förslag till minskning av Bolagets aktiekapital

 14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

 15. Stämmans avslutande


Förslag till beslut m.m.


Punkt 9 och 10. Val till styrelsen och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.


Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex ledamöter, styrelsens ordförande inräknad. Valberedningen föreslår omval av Claes Warnander, Kjell ac Bergström, Alf Almqvist, Svante Kinell, Carina Heilborn samt Jan-Eric Bergström. Som styrelseordförande föreslås Jan-Eric Bergström. Ingen styrelsesuppleant föreslås. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och till övriga ledamöter med ett basbelopp per ledamot.


Valberedningen föreslår omval av Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB med Marcus Andersson som huvudansvarig, som bolagets revisor. Arvode till revisorn föreslås utgår enligt löpande räkning.


Punkt 12. Förslag till ändring av Bolagsordningen


Styrelsen föreslår att Bolagets säte ändras från Göteborgs Kommun, Västra

Götaland till Ljungby Kommun, Småland.


Styrelsen föreslår även att Bolagets bestämmelse om kallelse ändras till: ”För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud åt aktieägare behöver ej anmäla biträden. Antal biträden får vara högst två.”


Punkt 13. Förslag till minskning av Bolagets aktiekapital


Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 6 822 760,81 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier.


Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar

som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.


Punkt 14. Förslag till bemyndigade för styrelsen att besluta om nyemissioner


Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, eller innebär utgivande av högst 17 500 000 aktier i bolaget.


Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets

styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda, dock lägst SEK 0,80 per aktie.

Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med

bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsen eller den styrelsen utser

bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering

vid Bolagsverket.


C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster


Fullständiga förslag till ovanstående beslut, redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolaget adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Box 115, 341 22 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se senast tre veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.


Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att

det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna

upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende

på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av

Bolagets ekonomiska situation.


Bolagets Årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns tillgänglig på Bolagets

hemsida, www.cot.se, från och med den 26 april 2022.


Göteborg i April 2022

COT-Clean Oil Technology AB (publ)


Ladda ner Kallelse till Årsstämma 2022 som PDF här:


Kallelse-till-Arsstamma-2022
.pdf
Ladda ner PDF • 65KB

bottom of page