top of page

Kallelse extra bolagstämma 7 december 2022

3 min läsning

Nov 3, 2022

Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598–5362 (“Bolaget”) kallas härmed till Extra Bolagsstämma onsdagen den 7 december, 2022 kl. 14.00. Stämman kommer att hållas på Bolagets kontor Långgatan 8, Ljungby.


A. Rätt att delta på den Extra stämman


Aktieägare som önskar delta vid den Extra Bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 november 2022, dels senast 1 december 2022, anmäla sitt deltagande skriftligen till Bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Box 115, 341 22 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se.


Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i Extra Bolagsstämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman, dock ej senare än 1 december 2022, insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.


Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 29 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 1 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


B. Ärenden på Extra Bolagsstämma


Förslag till dagordning


  1. Stämman öppnas

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Val av en eller två personer att justera protokollet

  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  6. Godkännande av dagordning

  7. Förslag till ändring av Bolagsordningen

  8. Styrelsens förslag till nyemission

  9. Stämmans avslutande


Förslag till beslut m.m.


Punkt 7. Förslag till ändring av Bolagsordningen


Styrelsen föreslår att § 5 (Antal aktier) i Bolagsordningen ändras på så sätt att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.


Punkt 8. Styrelsens förslag till nyemission


Nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 16 666 667 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 666 666,70 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.


10. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Sandberg Development AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in en ny kapitalstark ägare för att säkerställa fortsatta satsningar.

11. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,60 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde samt avtal mellan tecknaren och Bolagets större ägare.

12. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

13. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom två veckor från dagen för emissions-beslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

14. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

15. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

16. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.


Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7.


C. Upplysningar och handlingar


Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att

det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på

dagordningen. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen läggs fram på

Extra Bolagsstämman.


Ljungby i november 2022

COT-Clean Oil Technology AB (publ)


Ladda ner Kallelse extra bolagstämma 7 december 2022 som PDF här:


Kallelse-extra-bolagstamma-7-december
.pdf
Ladda ner PDF • 62KB

bottom of page